Nye regler for boligsalg fra nyttår

I 2019 vedtok Regjeringen endringer i avhendingsloven som er det sentrale lovverket ved kjøp og salg av bolig. Den nye loven har som mål å gjøre bolighandel enda tryggere og sørge for at mest og best mulig informasjon fremkommer før salget. Regjeringen har i tillegg lagt frem en ny forskrift til loven som fastsetter minstekrav til tilstandsrapporter i bolighandelen. Både loven og den nye forskriften vil tre i kraft 1. januar 2022.

I dag er det vanlig at selger benytter seg av solgt «som den er» formulering ved salg av bolig. Dette betyr i hovedsak at selger bare kan stilles ansvarlig hvis det er gitt mangelfulle opplysninger, uriktige opplysninger eller at eiendommen er i vesentlig dårligere stand enn det man hadde grunn til å regne med ut fra kjøpesum og forholdene ellers.

En av de viktigste endringene i den nye loven er at selger ikke lenger kan ta «som den er» forbehold. Selger får med dette en større informasjonsrisiko, og det er derfor viktig at det gis god og fyldig informasjon om eiendommen og alle forhold som kan ha betydning for handelen. På den andre siden tydeliggjøres også kjøpes undersøkelsesplikt, og alle forhold som fremkommer i salgsoppgaven eller andre dokumenter kjøper har fått tilgang til anses å være gjort kjent for kjøper.

Grensen for hva som regnes som en vesentlig mangel endres og det innføres egenandel for kjøper på kr. 10.000,-. Dette innebærer et minstekrav for hva som kan anses som en mangel. Bestemmelsen innebærer ikke automatisk rett til kompensasjon, og det må uansett foreligge en kjøpsrettslig mangel for at kjøper skal ha rett på prisavslag. En annen endring ved innvendig arealavvik. Dersom innvendig bygningsareal er mindre enn opplyst, vil det etter nye regler være en mangel dersom avviket er mer enn 2 prosent og utgjør minst en kvadratmeter.

For at den nye loven skal fungere best mulig er det satt nye krav til tilstandsrapporten ved forskrift. Dette skal sørge for mer standardisert innhold og gi mer og bedre opplysninger om eiendommen. Ved å bruke tilstandsrapporter etter den nye forskriften, vil boligselgeren være fri for alle opplysninger som står i rapporten, og en boligkjøper blir forventet å vite alt som står i rapporten. For deg som selger er det viktig å vite at fra 01.01.22 må tilstandsrapporten på boligen som skal selges være i henhold til den nye forskriften. Dette er også et krav ved kjøp av boligselgerforsikring.

Vedtatte endringer i korte trekk:

  • «As is» faller bort
  • Regulering av «takstbransjen» og sakkyndiges rapporter
  • Innendørs arealavvik
  • Bestemmelse om generelle krav til tilstanden
  • «Egenandel»