: Lys og gjennomgående 3 roms leilighet i populær blokk.
Laurits Grønlands vei 37B , 3035 Drammen

Inneholder

Leilighet beliggende i 6. etasje inneholdende: Entre, bad/wc, kjøkken, stue og 2 soverom. Alle disse rom er medtatt i P-ROM.

Beliggenhet

Beliggende i område med etablert blokkbebyggelse, beliggende i utkanten nederst av boligfeltet med noe utsikt over Fjell og Drammen. Kort gangavstand til barn- og ungdomsskole, barnehager, idrettsanlegg, lekeplass og dagligvarebutikk. God bussforbindelse til Drammen sentrum.

Adkomst

Se kartskisse

Standard

Gulv: Hovedsakelig løse tepper, fliser på bad/wc.
Vegger: Malt tapet, tapet, tynnplatepanel, fliser på bad/wc.
Himling: Malt betong, nedsenket himling med malte plater på bad/wc.

Flislagt bad innredet med servant i seksjon, overskap med lys / speil, dusj på vegg med plassbesparende glassdører og det er røropplegg for vaskemaskin, bad er rehabilitert i regi av borettslaget i 2014.

Kjøkken med spiseplass. Kjøkken med innredning med glatte trefronter, laminat benkeplate.

Stue med utgang til balkong.

Garderobeskap på soverommene.

Boder i kjeller.

Betalingsbetingelser

Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkl. omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto senest to dager før overtakelse.

Overtagelse, tilleggsinfo.

Overtakelse etter avtale

Bebyggelse

Etablert blokkbebyggelse. Borettslaget består av 528 boliger, fordelt på 6 bygninger.

Byggemåte

Yttervegger består av mur, bindingsverk kledd med Steniplater. Teglstein på gavlveggene. Tak er tekket med papp/folie. Se forøvrig tilstandsrapport bolig avholdt av Terje Næss Eiendomstaksering AS den 23.06.21

Tomten

Eiet tomt, ideell andel av borettslagets tomt. Pent opparbeidede fellesarealer, asfaltert gårdsplass og tilkomstvei. Store grøntarealer med plen, prydbusker og trær.

Vilkår fellesgjeld

Spesifikasjon av lån:
Lånenummer: 83987178003, Handelsbanken Eiendomskreditt filial av Stadshypotek AB
Annuitetslån, 2 terminer per år.
Rentesats per 29.06.2021: 2.65% pa.
Antall terminer til innfrielse: 55.976
Saldo per 29.06.2021: 185 445 246
Andel av saldo: 333 692
Første termin: 30.12.2018Første avdrag: 30.12.2019 ( siste termin 30.11.2048 )
Fastrenter tom 14.01.2027

Parkering

Egen oppstillingsplass, kan være venteliste. Fjellvang borettslag har i dag kun 366 parkeringsplassser til fordeling blant beboere i 528 leiligheter. På grunn av mangelen på parkeringsplasser er parkering, tildeling av parkeringsplass og kjøring i området nærmere regulert i Borettslagets parkeringsbestemmelser. (kan nedlastes på Borettslagets web side; www.fjellvangborettslag.no)

Energibruk/kostnader

Ikke innhentet pr. d.d.

Radonmåling

Ikke foretatt.

Oppvarming

Sentralfyr og elektrisk gulvvarme på bad.

Dyrehold

Ikke tillatt i følge opplysninger fra NBBO datert 29.06.21

Personopplysningsloven

I henhold til personopplysningsloven gjør vi oppmerksom på at interessenter kan bli registrert for videre oppfølgning.

Hvitvaskingsreglene

Eiendomsmeglere er underlagt Lov om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering (hvitvaskingsloven) - L01.06.2018 nr. 23. Det følger av loven at megler bl.a. har plikt til å gjennomføre kundekontroll. I de tilfeller hvor kunden er juridisk person skal megler også kartlegge hvem som er reelle rettighetshavere. Med reelle rettighetshavere menes fysiske personer som eier eller kontrollerer mer enn 25% av eierandelene i selskapet. Partene må bidra til at kundekontrollen lar seg gjennomføre på en hensiktsmessig måte. Megler plikter å rapportere mistenkelige transaksjoner til Økokrim. Ved slik rapportering vil ikke partene blir varslet.

Vedlegg til Salgsoppgaven

Følgende dokumenter inngår i salgsoppgaven eller utleveres på forespørsel til megler:
Reguleringsbestemmelser
Festekontrakt (i de tilfeller tomten er festet)
Vedtekter
Husordensregler
Regnskap
Budsjett
Årsberetning fra sist avholdte generalforsamling
Ferdigattest/midlertidig brukstillatelse

Lovverk

Eiendommen selges i den stand den var ved kjøpers besiktigelse. evt. da kjøper kunne ha besiktiget eiendommen (as is), jfr. Avhendingsloven § 3-9.

Eiendommen har derfor bare mangel i følgende tilfeller:

Når kjøper ikke har fått opplysninger om forhold ved eiendommen som selger kjente eller måtte kjenne til, og som kjøper hadde grunn til å regne med å få. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut fra at det har virket inn på avtalen at opplysningene ikke ble gitt.
Når selger har gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut fra at opplysningene har virket inn på avtalen, eller ikke er blitt rettet i tide. Når eiendommen er i vesentlig dårligere stand enn kjøper hadde grunn til å regne med ut fra kjøpesummen og forholdene ellers.
Når eiendommens tomt har et vesentlig mindre areal enn opplyst av selgeren. Det forutsettes at skjøtet tinglyses på ny eier. Dersom kjøper ikke ønsker at skjøtet skal tinglyses, må det tas spesielt forbehold om dette i bud. I de tilfeller hvor kjøpers kreditor krever forsikring/garantistillelse fra megler utover de krav som stilles i lov om eiendomsmegling må kjøper dekke eventuelle kostnader forbundet med dette.

Diverse

Ved salg av andel i borettslaget kreves det av styret at det skal utføres sjekk av det elektriske anlegget i leiligheten. Bekreftelse på
utført Elsjekk skal sendes NBBO sammen med skjema om godkjennning andelseier. Borettslaget har rammeavtale med selskapet
Power Tec for levering av sllik elsjekk til fast pris pr. leilighet.

Servitutter

Ingen tinglyste servitutter på andelsnummer 102 i Fjellvang borettslag.

På eiendommen med gnr 23 bnr 85 i Drammen kommune er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver:

-Bestemmelse om bebyggelse, tinglyst den 17.03.1972 med dagboknummer 1689.
-Bestemmelse om vannledning, tinglyst den 17.04.1975 med dagboknummer 2351 og 2352.

Ingen av ovennevnte servitutter er innhentet og kontrollert.

Vederlag

Oppdragsgiver har inngått følgende avtale med NBBO Eiendomsmegling:
Fast vederlag kr 43 750,-
Markedspakke kr 16 900,- Oppgjørsgebyr kr 5 000,- Profesjonell fotograf og plantegninger kr 3 250,- Tilretteleggingsgebyr kr 5 000,-

Dersom handelen ikke kommer i stand i oppdragstiden, betaler oppdragsgiver:
Ved avtalt provisjonsbetaling/fastpris, har oppdragstaker krav på vederlag kr. 20 000,- for utført arbeid samt markedspakke og eksterne utlegg, dersom oppdraget avsluttes, sies opp eller utløper.

Oppdragstaker har krav på avtalt vederlag dersom det er oppnådd bud på avtalt prisantydning og oppdragsgiver likevel velger å avslå budet, og oppdraget senere sies opp, utløper eller handel ikke kommer i stand.

Regulering

Kommuneplan/kommunedelplan:
Eiendommen ligger i område som i kommuneplanen/kommunedelplanen er avsatt til:
Boligbebyggelse - Nåværende Kommuneplan (5.10.2015)

Gjeldende regulering?
Eiendommen ligger i et regulert område.
3005 060226-8 ENDRET REGULERINGSPLAN FOR DEL AV FJELL-OMRÅDET. (4.9.1970) Kjørevei
3005 060222-9 REGULERINGS- OG BEBYGGELSESPLAN FOR FJELLOMRÅDET. (9.11.1965) Kjørevei
3005 060222-9 REGULERINGS- OG BEBYGGELSESPLAN FOR FJELLOMRÅDET. (9.11.1965) Boliger
3005 060222-9 REGULERINGS- OG BEBYGGELSESPLAN FOR FJELLOMRÅDET. (9.11.1965) Gangvei
3005 060226-8 ENDRET REGULERINGSPLAN FOR DEL AV FJELL-OMRÅDET. (4.9.1970) Offentlig bebyggelse
3005 060226-8 ENDRET REGULERINGSPLAN FOR DEL AV FJELL-OMRÅDET. (4.9.1970) Gang-/sykkelvei
3005 060222-9 REGULERINGS- OG BEBYGGELSESPLAN FOR FJELLOMRÅDET. (9.11.1965) Privat vei
3005 060226-8 ENDRET REGULERINGSPLAN FOR DEL AV FJELL-OMRÅDET. (4.9.1970) Felles parkeringsplass
3005 060226-8 ENDRET REGULERINGSPLAN FOR DEL AV FJELL-OMRÅDET. (4.9.1970) Felles grøntareal
3005 060222-9 REGULERINGS- OG BEBYGGELSESPLAN FOR FJELLOMRÅDET. (9.11.1965) Offentlig friområde
3005 060226-8 ENDRET REGULERINGSPLAN FOR DEL AV FJELL-OMRÅDET. (4.9.1970) Boliger
3005 0602330 Detaljregulering for Fjell sentrum og Fjell skole (20.9.2016) Veg
3005 0602330 Detaljregulering for Fjell sentrum og Fjell skole (20.9.2016) Idrettsstadion
3005 0602330 Detaljregulering for Fjell sentrum og Fjell skole (20.9.2016) Park
3005 060261-8 E 18 FRYDENHAUG - EIK (26.10.2004)

Relaterte planer:
0602302 Detaljert reguleringsplan for Dansrudveien 120 (26.10.2010)
0602304 Detaljerregulering for Eikhaugen nordvest (29.10.2013)
0602309 Detaljregulering for Frydenhaug skole (27.11.2012)
0602365 Detaljregulering for E134 Strømsåstunnelen (29.11.2016)
0602398 Detaljregulering for InterCity Vestfoldbanen Drammen - Kobbervikdalen (24.4.2018)
0602418 Detaljregulering for Holmestrandsveien 72 - 98 (3.9.2019)
060265-3 Holmestrandveien med gang- og sykkelvei på strekningen fra pukkverket til Iver Holters gate (27.5.2008)
060265-6 Reguleringsplan for Eikhaugen vest. Endring av del av Eikhaugen industriområde (25.11.2008)
06027-2 REGULERING AV AUSTADJORDET ØST FOR AUSTADGATA. (20.5.1939)
0602330 Detaljregulering for Fjell sentrum og Fjell skole (20.9.2016)
0602329 Detaljregulering for Fjell nordre (20.9.2016)
060222-9 REGULERINGS- OG BEBYGGELSESPLAN FOR FJELLOMRÅDET. (9.11.1965)
060226-8 ENDRET REGULERINGSPLAN FOR DEL AV FJELL-OMRÅDET. (4.9.1970)
060229-6 REGULERINGSPLAN FOR AREAL TIL OFFENTLIG BEBYGGELSE, FJELL ØVRE. (12.12.1973)
060234-5 REGULERINGSPLAN FOR OMRÅDET FJELL SENTRUM. (22.8.1975)
060234-5_1 FJELL SENTRUM, MINDRE VESENTLIG ENDRING AV STADFESTET PLAN, 22.08.75, SYD FOR FJELL SENTRUM (12.3.1987

BEBYGGELSESPLAN
Omfattes eiendommen eller en del av eiendommen av en bebyggelsesplan etter eldre PBL?
Nei

REGULERING UNDER ARBEID
Er det igangsatt planleggingsarbeid på et område som inkluderer/berører eiendommen?
Ja
3005 20210007 Kommuneplanens arealdel for Drammen kommune 2022-2040

Ferdigattest

Det foreligger ferdigattest datert 14.09.1979. Ferdigmelding av heis, midlertidig brukstillatelse datert 05.06.1996. Ferdigattest - fasadeendring 03.07.2003.

Vei, vann og avløp

Offentlig

Ansvarlig megler

Thora-Elise Hammerborg Dahl
Vis mer informasjon Vis mindre informasjon

  SOLGT

  Detaljer

 • Verditakst: 1 650 000,-
 • Totalpris: 1 983 691,-
 • Fellesgjeld: 333 691,-
 • Fellesutgifter: 6 602,-
 • Ligningsverdi: 693 353,-
 • Primærrom: 67 m2
 • Bruksareal: 67 m2
 • Bruttoareal: 72 m2
 • Tomteareal: 87536 m2
 • Eierform: Andel
 • Boligtype: Leilighet

Visning

 • Ta kontakt for å avtale visning
 • SOLGT


  Thora-Elise Hammerborg Dahl

  Eiendomsmegler MNEF
  Mobil: +47 952 09 548

  Annen info

  Finnkode: 234937860